Algemene voorwaarden - Bureau Spraakwater
 • Hoge klanttevredenheid, 9+
 • CRKBO Erkend
 • Ervaren trainers

Algemene Voorwaarden Bureau Spraakwater

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bureau Spraakwater: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Bureau Spraakwater;
 • Deelnemer: de wederpartij van Bureau Spraakwater bij deelname aan een open cursus;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tot dienstverlening van Bureau Spraakwater en de Opdrachtgever, welke schriftelijk is vastgelegd middels een contract, een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, mondeling via een (telefonisch) gesprek of anderszins.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere uitgebrachte offerte en iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bureau Spraakwater, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3.      Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Bureau Spraakwater zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4.      Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bureau Spraakwater zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hiermee verplicht Bureau Spraakwater zich tot inspanning en niet tot resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Spraakwater het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, behoudens indien daartegen schriftelijk door de Opdrachtgever bezwaar wordt gemaakt.
 3. Indien omstandigheden (bijv. ziekte) hiertoe aanleiding geven, houdt Bureau Spraakwater zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.
 4. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door Bureau Spraakwater verricht. Bureau Spraakwater heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
 5. Indien gewenst, zullen Bureau Spraakwater en de Opdrachtgever gedurende de loop van de overeenkomst regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
 6. Na afloop van de Overeenkomst, of indien gewenst tussentijds, zal een evaluatie plaatsvinden door Opdrachtgever en Bureau Spraakwater.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Bureau Spraakwater aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bureau Spraakwater worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan Bureau Spraakwater zijn verstrekt, heeft Bureau Spraakwater het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Bureau Spraakwater is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gegevens die verstrekt zijn door Opdrachtgever, tenzij onjuistheid of onvolledigheid daarvan schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Bureau Spraakwater.
 9. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bureau Spraakwater de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Opdrachtgever machtigt Bureau Spraakwater om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.
 11. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 10 is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van Opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Spraakwater voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 5.      Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Bureau Spraakwater derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Bureau Spraakwater is nimmer verplicht tot verlenging van een Overeenkomst. Een verlenging kan slechts schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

Artikel 6.      Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bureau Spraakwater zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bureau Spraakwater de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bureau Spraakwater daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Bureau Spraakwater geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7.      Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8.      Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Bureau Spraakwater zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Bureau Spraakwater verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bureau Spraakwater worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Bureau Spraakwater behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9.    Opzegging / annulering tussen Opdrachtgever en Bureau Spraakwater

 1. Bureau Spraakwater alsook Opdrachtgever kunnen te allen tijde de Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht te nemen.
 2. Wanneer een geplande opdracht, of een geplande activiteit binnen een opdracht, geannuleerd wordt, gelden de volgende factureringsvoorwaarden: Bij annulering binnen één maand vóór de geplande activiteit wordt 100% van het afgesproken tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee maanden vóór de geplande activiteit wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht.

 

Artikel 10.    Opzegging / annulering tussen Deelnemer en Bureau Spraakwater

 1. Na inschrijven is annuleren van de training niet meer mogelijk. Tot 2 weken voorafgaand aan de eerste trainingsdatum is het wel mogelijk de training op een andere bestaande datum te volgen. Hiervoor brengen wij € 350,- in rekening.
 2. Indien deelnemer niet aanwezig is of niet aanwezig kan zijn bij de training om welke reden dan ook, is er geen restitutie mogelijk.
 3. Indien deelnemer niet aanwezig is of niet aanwezig kan zijn bij een tweede dag van een training om welke reden dan ook, is er geen restitutie mogelijk. Voor het opnieuw inplannen van een tweede dag van een training brengen wij € 350,- in rekening.

 

Artikel 11.   Ontbinding van de Overeenkomst

 1. De vorderingen van Bureau Spraakwater op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:                (a) Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend zijn geworden aan Bureau Spraakwater die goede grond geven om te verwachten dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.                                                      –  (b) Indien Bureau Spraakwater de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Bureau Spraakwater bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bureau Spraakwater schadevergoeding te vorderen.
 3. De Overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

–   aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;

–   met wederzijds goedvinden;

–   door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de Opdrachtgever;

–   door ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld onder artikel 14 ’Niet nakoming’.

 

Artikel 12.   Klachtenprocedure

 1. U kunt uw klacht desgewenst per telefoon, per e-mail of per post aan Bureau Spraakwater kenbaar maken.

 

Per telefoon
Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Laurens van der Horst op telefoonnummer 020 785 65 30.

 

Per e-mail of post
Als u uw klacht per e-mail of post kenbaar wilt maken kunt u deze sturen naar Laurens van der Horst op laurens@bureauspraakwater.nl of naar:

 

Bureau Spraakwater
t.a.v. Laurens van der Horst
Sumatrakade 1481
1019 RR Amsterdam

 

Vermeld altijd:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

 

 1. Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst van de klacht. Daarbij zal tevens vermeld worden dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen. De termijn van afhandeling is maximaal binnen twee weken na ontvangst.
 2. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
 3. Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
 4. Wij zullen er alles aan doen de klacht naar volle tevredenheid op te lossen. In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Winthagen, (https://www.winthagenlegal.nl/) waarbij het oordeel bindend is voor partijen. Eventuele consequenties worden door Bureau Spraakwater binnen een week afgehandeld.

 

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en reiskosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bureau Spraakwater, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van Bureau Spraakwater.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en reiskosten.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Bureau Spraakwater met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bureau Spraakwater niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Bureau Spraakwater mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Bureau Spraakwater kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 14.   Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau Spraakwater aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Consumenten hebben een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Bureau Spraakwater en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Bureau Spraakwater onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15.   Niet Nakoming

 1. Ingeval Bureau Spraakwater zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt is de Opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt is Bureau Spraakwater gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Bureau Spraakwater op volledige schadevergoeding.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Bureau Spraakwater maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Bureau Spraakwater is jegens de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Bureau Spraakwater.
 2. Indien en voor zover er op Bureau Spraakwater enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.
 3. De Opdrachtgever verbindt zich Bureau Spraakwater te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Bureau Spraakwater van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Bureau Spraakwater.

 

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Spraakwater geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Spraakwater niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van Bureau Spraakwater wordt daaronder begrepen.
 2. Bureau Spraakwater heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bureau Spraakwater haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bureau Spraakwater opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bureau Spraakwater niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Bureau Spraakwater bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Bureau Spraakwater en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Menu